Usein kysyttyä

Mikä on vakuutusmeklari?

Vakuutuksenottaja voi käyttää vakuutusmeklaria edustajanaan ja neuvonantajanaan riskienhallintaan, vakuuttamiseen ja vahinkoihin liittyvissä asioissa. Vakuutusmeklari voi tarjota asiantuntemustaan esimerkiksi riskikartoituksessa sekä antaa asiakkaalle tietoa vakuutuksen valintaan liittyen markkinoiden hintatasosta ja saatavilla olevasta vakuutusturvasta. Vakuutusmeklari voi vertailla kaikkia vakuutusmarkkinoilla olevia vakuutusratkaisuja, koska vakuutusmeklari ei edusta vakuutusyhtiöitä.  Meklari voi antaa asiantuntemustaan myös vahinkoneuvotteluissa ja tarjota muutoinkin jatkuvaa vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitoa.
Meklari on itsenäinen ja riippumaton vakuutuksenvälittäjä, joka välittää vakuutuksia useisiin eri vakuutusyhtiöihin asiakkaansa etua tavoitellen. Vakuutusmeklari ei voi olla vakuutusyhtiöön työ-, asiamies- tai muussa taloudellisessa riippuvuussuhteessa. Periaatteellisena erona vakuutusyhtiön edustajaan on siten se, että vakuutusmeklari ei ole vakuutusyhtiön vaan asiakkaan edustaja ja toimii tämän toimeksiannosta.

Kuka voi toimia vakuutusmeklarina?
Vakuutusmeklareiden toimintaa sääntelevä laki luo yleiset puitteet toiminnalle. Vakuutusmeklarina voi toimia vain henkilö tai yritys, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt merkittäväksi rekisteriin.  Ainoastaan rekisteriin merkitty henkilö voi käyttää vakuutusmeklarinimikettä.

Mitä vakuutusmeklari tekee?
Asiakkaan valtuuttaessa meklarin hoitamaan vakuutusasioitaan on asiakkaan ja vakuutusmeklarin laadittava kirjallinen toimeksiantosopimus, jossa vakuutusmeklarin tehtävät määritellään. Sopimuksen perusteella määräytyvät asiakkaan ja meklarin väliset oikeudet ja velvollisuudet sekä se, miten meklari voi edustaa asiakastaan suhteessa vakuutusyhtiöön. Meklari esittää valtuutuksen sisältävän toimeksiantosopimuksen tai erillisen valtakirjan vakuutusyhtiölle.
Meklarin tehtäviin voivat asiakkaan toivomusten mukaisesti kuulua kaikki vakuutusasiat tai toimeksianto voi koskea vain osaa kuten esimerkiksi henkilövakuutusturvan järjestämistä. Toimeksianto voi olla vain tietty kertaluonteinen tehtävä tai jatkuva vakuutusturvan hoito ja ylläpito.
Toimeksiantosopimuksesta on myös aina käytävä ilmi vakuutusmeklarin palkkioiden määräytyminen.